Juristen: När kunden börjar baktala verkstaden

Förr eller senare drabbas verkstaden av en missnöjd kund. Ofta passerar även sådana händelser förbi utan allvarliga problem. Men vad händer om kritiken mot verkstaden börjar gränsa till ett rent förtal?
Juristen: När kunden börjar baktala verkstaden

Dennis Lavesson är juridisk rådgivare vid Lawline. Han menar att problemet med missnöjda kunder som ventilerar sin ilska på sociala medier är vanligt förekommande. Men är det att jämställa med förtal?

– Brottet förtal innebär att en person utpekar någon som brottsling eller klandervärd i sitt levnadsätt, eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, förklarar han. Som framgår av förtalsbestämmelsens lydelse krävs det att någon utpekas, vilket innebär att endast fysiska personer kan förtalas.

ETT HISTORISKT UNDANTAG

Att smutskasta ett företag brukar istället benämnas som ”ekonomiskt förtal”.

– Frågan om ekonomiskt förtal ska regleras inom den svenska rättsordningen har uppkommit ett flertal gånger, men aldrig utmynnat i någon lagändring, säger Dennis Lavesson. Som utgångspunkt går det därför inte att som företag skydda sig mot förtal. Undantag har dock gjorts, men Dennis Lavesson är snabb att understryka att det endast hänt vid ett tillfälle och därför måste ses som en unik händelse.

– Det aktuella rättsfallet är från 1950-talet och där gjorde domstolen bedömningen att det i praktiken innefattade ett utpekande av en fysisk person. Bland annat så var företagets namn detsamma som den fysiska personens, säger Dennis. Händelsen får ses som ett undantag. Som utgångspunkt är det inte möjligt att förtala ett företag.

DÅ ÄR DET FÖRTAL

Om däremot en enskild person på ett företag utpekas som brottsling eller klandervärd, då kan det falla under förtal. Straffet för förtal är böter. Om brottet beräknas som grovt kan upp till två års fängelse utdömas. I princip gäller straffansvaret för förtal oberoende av om uppgiften är sann eller ej. Dennis Lavesson nämner också ytterligare ett undantag som skulle innebära att händelsen faller under förtal.

– Om ett företag smutskastas av ett annat företag är möjligheterna att skydda sig större, säger han. Det som då aktualiseras är inte förtalsbrott. Smutskastningen kan istället angripas med hjälp av marknadsföringslagen.

SVÅRT ATT SKYDDA SIG MOT MISSNÖJDA KUNDER

Att smutskasta ett annat företag kan bedömas vara misskrediterande, vilket strider mot god marknadsföringssed och anses som otillbörligt. Marknadsföringen kan då förbjudas, och vite/skadestånd kan aktualiseras.

– Men om inget av detta är aktuellt, då kan ett företag i regel inte på juridisk väg skydda sig mot en missnöjd kund, menar Dennis Lavesson.

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER