Ny våg av mackdöd hotar landet. Försvinner mackarna försvinner även verkstäder

Nya hårdare myndighetskrav som börjar gälla från den 1 juli 2022 riskerar att leda till en ny landsomfattande mackdöd. Branschorganisationen svensk bensinhandels egen undersökning visar att drygt 500 mackar riskerar att få lägga ned, mackar som även förväntas dra enskilda fordonsverkstäder med sig i fallet. En total nedläggning, som branschorganisationen menar uteslutande kommer att drabba gles- och landsbygden.
Ny våg av mackdöd hotar landet. Försvinner mackarna försvinner även verkstäder

Cirka 500 mindre bensinstationer, uteslutande på lands- och glesbygden, kommer att tvingas lägga ned senast den 1 juli, 2022. Med dem kan även flera mindre fordonsverkstäder försvinna. Den slutsatsen drar branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Bakgrunden är den att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fastställt att alla bensinstationer runtom i landet ska ha rostskyddat alla rörledningar mot rostangrepp, ett arbete som ska vara slutfört och godkänt senast just detta datum: 1 juli, 2022. De bensinstationer som inte hörsammar myndighetskravet får inte längre bedriva handel med bränsle.

Svensk Bensinhandels dystra prognos grundar sig på en undersökning som de låtit utföra.

– I undersökningen tillfrågades 1 000 mackägare hur väl förberedda de var på det nya myndighetskravet, förklarar Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel. Utifrån det svarsutfall vi fick så har vi skapat en relativ bild av hur situationen ser ut över hela landet. Det visar att cirka 500 bensinstationer står helt ekonomiskt oförberedda. Undersökningen tar även hänsyn till hur många stationer som också har en fordonsverkstad.

– Enligt våra uppgifter har cirka 20 procent av våra medlemmar fordonsverkstad, där merparten av kombinationen station och verkstad finns i mindre orter och landsbygd, fortsätter Robert Dimmlich. Det är vår bedömning att många verkstäder på gles- och landsbygd kan komma att påverkas.

Han ser en tydlig risk i att en total nedläggning kan bli det enda alternativet för en verksamhet där bensinstation och verkstad ligger inom samma juridiska firma.

– Finns det inte underlag och/eller kapital för att fortsätta driva bensinstationen finns det förstås en tydlig och uppenbar risk att det påverkar även verkstaden, säger Robert Dimmlich. Myndighetskravet som sådant är inte något nytt plötsligt påkommet påfund. Det är heller inte en fråga som branschorganisationen har något emot i sak.

– Vi ser rimligheten i myndighetskravet, då vi med tiden ser högre miljökrav komma framöver, understryker Robert Dimmlich. Bränslet får också en högre inblandning etanol, vilket kommer medföra högre risk för korrosion i ledningssystemen. Det branschorganisationen däremot vänder sig emot är hur frågan har kommunicerats från myndigheter till de enskilda mackarna.

Trots att frågan varit levande i nära ett decennium är det först nu, med mindre än ett år kvar till kravet börjar att gälla, som mindre mackar blivit medvetna om det kommande myndighetskravet.

– De större kedjorna har redan koll på detta och har hunnit ställa om, säger Robert Dimmlich. Det vi ser tydligt i vår undersökning är att detta kommer att slå uteslutande mot mindre anläggningar på landsbygd och glesbygd. Konsekvenserna av en rikstäckande mackdöd är dessutom redan kända.

– Historiskt sett har vi sett att en mackdöd även får en negativ samhällskonsekvens, säger Robert Dimmlich. Vi har sett exempel där hemtjänst och räddningstjänst på sina håll fått ändra sina rutiner efter att den lokala macken tvingats stänga och byn tappar sin samlings- och servicepunkt.

Problemen för mindre bensinstationer kan bäst sammanfattas som ett moment 22. Ett: De allra flesta berörda mackar har redan en så pass snäv vinstmarginal att de har en låg kreditvärdighet hos banken, och således problem att höja sina lån. Två: Det finns statliga stöd att söka, men de är alla retroaktiva. Alltså måste investeringen göras, och finansieras, först. Tre: Flera mindre bensinstationer har redan slagit i taket för statligt stöd och kan inte erhålla mer stödpengar oavsett förutsättningar. Som tidigare nämnt vänder sig branschorganisationen inte emot de skärpta kraven som sådana.

– Vi önskar vi att myndigheterna gav de bensinstationer som kan påvisa att deras anläggning är säker dispens med ytterligare tre år, vilket just nu skulle ge de mindre mackarna sammanlagt fyra års andrum och tid att ta höjd för den investering som krävs, menar Robert Dimmlich. Robert förespråkar inte heller att staten skulle ge några ekonomiska subventioneringar eller riktade ekonomiska stöd till branschen för att klara omställningen.

– Nej, en sådan subventionering till vissa mackar skulle rent av kunna vara olagligt. Att det är en dyr investering för den enskilda mackägaren står klart. En entreprenör som är väl införstådd med detta är Marcus Axelsson, som driver en bemannad Gulf-station i Olofström.

– Vi är vårt eget företag som betalar licens till Gulf för att ha rätt att använda deras varumärke, förklarar Marcus. Det innebär att vi får ta alla kostnader själva, utan stöd från kedjan.

Marcus Axelsson driver den lokala Gulf-macken i Olofström. Hans företag fick lägga ut två miljoner kronor för att möta det nya myndighetskravet. ”Alla har inte den ekonomiska uthålligheten. Vi kommer få se en rad mackar som tvingas lägga ned”, menar han.

Han delar helt branschorganisationen och dess vd Robert Dimmlich dystra prognos.

– Många mackar kommer inte att ha råd att uppfylla de kommande myndighetskraven, säger Marcus Axelsson bestämt. Vi har själva fått lägga ut nära två miljoner kronor på att ersätta alla rörledningar mot plastade rör, ett arbete som vi gjorde redan år 2018. När marken ändå var uppgrävd var det även logiskt att passa på att utföra markprover av massa och jord.

– Bara det kostade oss nära 70 000 kronor, säger Marcus Axelsson. Men nu slipper vi ta markprover som en enskild åtgärd, så det var det värt. Utöver de faktiska kostnaderna tillkom dessutom en rad osynliga förluster. Under arbetets gång, drygt 8 veckors tid, halverades i princip mackens omsättning. Därtill tog det ytterligare ett år innan kunderna började hitta tillbaka i samma utsträckning som innan.

– Den uthålligheten har inte många småmackar, konstaterar Marcus Axelsson. Jag har en bekant som driver en mack knuten till en större bensinkedja. Hans avtal med bensinkedjan ska nu omförhandlas och kedjan vill att han som egenföretagare ska stå för kostnaderna som myndighetskravet innebär. För egen del räknar Marcus med att det kommer ta minst 4–5 år för hans station att hämta hem den investeringskostnad som myndighetskravet innebär.

– Det blir en tuff period, medger han. Ytterst sitter många mackägare i en rävsax, där de helt enkelt inte ställs inför annat val än att lägga ned. Det menar både Robert Dimmlich och mackägare Marcus Axelsson.

– Som mackägare kan du förstås försöka att sälja din mack, men vem köper en verksamhet som har ett tungt investeringskrav över sig? Vi har klarat oss, men många mindre mackar har inte den möjligheten. Då återstår i princip bara att lägga ned verksamheten, säger Marcus Axelsson.

TIDIGARE SVEP SOM INNEBAR EN UTBREDD MACKDÖD
2005 – Pumplagen infördes
, vilket ställde krav på att bensinstationer måste kunna erbjuda förnybara bränslen. Valet för många stationer föll då på etanol (E85), vilket innebar en investering på ett antal hundra tusentals kronor per station. Många mindre stationer på landsbygden hade inte de finansiella möjligheterna att följa myndighetskravet, som år 2009 uppdaterades med en mer generös dispenshållning för att stävja mackdöden.

2016 – Detta år förbjöds användningen av freon i kommersiella kylanläggningar. Även detta var ett hårt slag mot de mindre bensinstationerna på landsbygden, som ofta har/hade en hög andel kylanläggningar i sina verksamheter. Flera mackar på landsbygden klarade inte omställningen .

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER