Tema: Arbetsmiljö

Tema: Arbetsmiljö

När samtalet går in på arbetsmiljö kretsar samtalet ofta kring ergonomi, buller och de psykosociala förutsättningarna som arbetsplatsen erbjuder.
Luftkvalitén är dock något som det inte talas lika mycket om. Det borde det göra, i synnerhet i en fordonsverkstad som dagligen hanterar fordon med förbränningsmotorer i inomhusmiljö.

Eftersom bra luftkvalitet och god ventilation är lika viktigt för en bra arbetsmiljö som allt annat, så är det också något som arbetsgivaren ytterst ansvar för. 

– Bra luftkvalitet är en förutsättning för att man ska kunna jobba och må bra på arbetet, säger Fredrik Haux, expert på ventilation hos Arbetsmiljöverket. Det finns regler om detta i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 

Men vad gäller om arbetsgivaren inte är densamma som fastighetsägaren?

Svaret är att det i stort inte ändrar något i sak. Fastighetsägaren är förstås den som kan påverka förutsättningarna för att lokalerna ska erbjuda en så god ventilation och bra luftkvalitet som möjligt, men det är arbetsgivarens ansvar att ställa krav på fastighetsägaren så att lokalerna erbjuder en luftkvalitét som möter Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Fredrik Haux, expert på ventilation, Arbetsmiljöverket.

Det är också hyresgästens ansvar, i det här fallet jämställt med arbetsgivarens ansvar, att den fastighet och lokal som hyrs också har förutsättningar att anpassas till den verksamhet som ska bedrivas.

LOKALEN MÅSTE VARA ÄNDAMÅLSENLIG

Det ska dock tilläggas att ansvar även vilar hos fastighetsägaren. Om fastigheten eller lokalen som ska hyras ut saknar rimliga möjligheter att uppfylla de krav som en fordonsverkstad ställer så skulle det bryta mot Arbetsmiljöverkets regler att genomföra uthyrningen. Arbetsmiljöverket kan i sådana fall förbjuda verksamheten från att fortsätta.

Det finns ytterligare ett scenario: Om fordonsverkstaden ingår i en större kedja där koncernen står som huvudman för nybyggnationen av en helt ny anläggning.

I stort är det ingen skillnad mot de regler som gäller för fastighetsägaren. Byggherrar och projektörer har ett ansvar för att redan i planeringsstadiet av byggnaden ta hänsyn till att lokalerna uppfyller de regler som gäller för den verksamhet som ska bedrivas. 

I arbetsgivarens ansvar finns även ett upprättande av en systematisk arbetsmiljöplan. I den ligger inte enbart ett löpande förbättringsarbete av arbetsmiljön, utan även ett ansvar för att löpande underhåll som krävs för att säkra en fullgod kvalitet även i framtiden blir genomförd.

GOD ALLMÄNVENTILATION NÖDVÄNDIG

God ventilation är förstås det mest grundläggande för en bra luftkvalitet. Men även finslipning av arbetsprocesser kan bidra till en bättre luftkvalitet. När det gäller arbetsprocesser handlar det ytterst om att i så hög utsträckning som möjligt minska risken för luftföroreningar. Arbetsgivare är skyldig att se till att arbetsprocesser och arbetsmetoder kan utföras genom att avge så lite luftföroreningar som möjligt. 

– För att uppnå god luftkvalitet kan det vara så att det både behövs en god allmänventilation och specifik processventilation som ventilerar bort föroreningarna från en viss process, säger Fredrik Haux.

MODERN TEKNIK HJÄLPER

Det kan vara så enkelt som ett avgasutsug på slangvinda som leder bort avgaser ut från lokalen. Det kan också vara kapslade processer för hantering av kemikalier och vätskor som riskerar att avge hälsofarliga ångor. De mest toppmoderna fordonsverkstäderna har idag exempelvis datoriserade påfyllningsprocesser av fordonsvätskor där serviceteknikern endast ansluter en påfyllningsslang, som i sin tur är ansluten till en central sluten tank. Teknikern slår in rätt volym i en kontrollpanel och därefter fyller systemet själv på rätt mängd vätska, till exempel motorolja. i bilens system i en sluten process. 

Om arbetsmoment som riskerar luftföroreningar inte kan kapslas in bör dessa ske i ett avskilt utrymme med fullgod utsug och ventilation.

* Det här reportaget publicerades ursprungligen i DMV 5 2021

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER