Tema: lyft – välplanerat lyft för ny anläggning: “Sett till att överdimensionera”

Tema: lyft – välplanerat lyft för ny anläggning: “Sett till att överdimensionera”

Stora och tunga fordon kräver ordentliga lyftar. När svenska Hymer Center-koncernen byggde en helt ny anläggning i Lomma var det därför en trygghet för Lomma-filialen att veta att koncernägaren redan hade örnkoll på vilka lyftar som krävs för att verkstaden ska kunna klara sitt uppdrag.

Anläggningen som utgör Hymer Center Lomma byggdes helt ny från grund. Det skapade alla möjligheter för att anpassa både verkstad och fordonslyftar så optimalt som möjligt, för att ge anläggningens anställda tekniker bästa tänkbara och moderna förutsättningar i sin arbetsvardag.

Anläggningen stod klar under mars, 2022. Alla detaljer i varje sal är noggrant uträknad, allt för att skapa en så optimal arbetsmiljö som möjligt. En arbetsmiljö där hantering av tunga fordon är en vardag.

Valet av billyftar i verkstadshallen är på inget sätt ett undantag från den regeln. Tillsammans med den rikligt tilltagna verkstadsporten speglar lyftarna en verkstad som ska klara att hantera en bred storleksvariation av fordon. Från de minsta transportbilarna till de absolut största, och tyngsta, husbilssorterna på marknaden.

I GRUNDEN EN HUSBILSANLÄGGNING

Fokuserar vi på billyftarna så förekommer det i grund endast två olika typer av lyftar: Körbanelyftar och tvåpelarlyftar. Det finns dock andra skillnader, lyftarna emellan, att notera.

Det är i grund en husbilsanläggning. Hymers nära släktband med fordonstillverkaren Mercedes gör dock att verkstaden också är fullt auktoriserad servicepartner för Mercedes transportbilsprogram. 


Hymer Center Lomma är i huvudsak en husbilsanläggning. Ett nära samarbete med Mercedes gör dock att verkstaden även är auktoriserad servicepunkt för transportfordon med stjärna i nosen.

Vilka krav ställer då detta på valet av lyftar? För de vanliga transportbilarna används i huvudsak någon av de två tvåpelarlyftarna, med traditionella lyftarmar. Här görs alla former av service och underhållsarbeten av företrädandevis lätta transportbilar.

Även tyngre fordon än så kan lyftas, då pelarlyftens maxkapacitet sträcker sig ända upp till 7 ton. Pelarlyftarna blir det självklara valet för arbeten där så mycket yta under fordonet som möjligt behöver vara frilagd.

– Verkstaden har fem lyftar totalt samt en särskild diagnosplats, beskriver Suad Rosarv, som är Hymer Center Lommas platschef. Gemensamt för alla platser med lyftar är att de alla, vid behov, klarar att lyfta husbilar inom Hymers eget program. De flesta av vår koncerns egna husbilar ligger mellan 3,5 ton upp till 5,5 ton.


Hymer Center Lommas platschef Suad Rosarv.

På marknaden, utanför Hymers eget program av husbilar, finns dock betydligt tyngre husbilar än så. De stora linerbilarna som ännu bygger på vanliga transportbilschassin (innan segmentet med lastbilschassin tar vid) kan väga upp mot 10 ton i de mest extrema fallen.

– Vi hanterar även andra husbilsfabrikat och har därför sett till att överdimensionera våra lyftar i förhållande mot de fordon vi förväntas hantera, i synnerhet när det gäller våra körbanelyftar, fortsätter Suad.

Därför är det framförallt de tre körbanelyftarna som spelar en central roll i verkstaden. En viktig skillnad i förhållande mot tvåpelarlyftarna är att samtliga körbanelyftar i lokalen är nedsänkta i formgjutna betongfundament så att lyftarnas körbanor hamnar i jämn nivå med det övriga verkstadsgolvet.

AVSKILT TEKNIKRUM

För att minska bullernivån i verkstadshallen har anläggningen ett avskilt teknikrum för kompressorer som driver lyftarna i verkstadshallen. Samma teknikrum innehåller för övrigt både märkesspecifika specialverktyg samt ett brandklassat särskilt laddskåp för att kunna utföra säker laddning av litiumbatterier.

Men tillbaka till körbanelyftarna i hallen. Den av de tre, med kortast körbanor har en lyftkapacitet på 5,5 ton. Det är en speciell lyft i det avseendet att den är skräddarsydd för att klara att hantera fyrhjulsmätningar och hjulinställningar.


Den kortaste körbanelyften har 5,4 meter långa körbanor, en lyftkapacitet på 5,5 ton och är särskilt framtagen för att matcha Mercedes krav på körbanelyftar särskilt anpassade för biltillverkarens transportbilsprogram. Frihjulslyften i sig självt bär upp maximalt 4 ton.

Lyften saknar helt tvärbalkar, vilket ger helt fritt utrymme under bilen. Skulle hjulen på fordonet behöva höjas från marknivå så finns det två sätt att tillgå: Dels finns särskilda lyftbord i själva körbanorna i sig. Lyftbord som lyfter mot fordonets sidostommar, mellan främre och bakre hjulaxel, så att hjulen hamnar fritt i luften.

Alternativt, om bara en hjulaxel behöver lyftas upp, så används den frihjulslyft som finns längst fram på lyften.

Längst fram på körbanorna finns också skak och vridplattor, för att skapa olika former av belastningar på främre hjulpar.

“Alla tre lyftar har också inbyggd LED-belysning och saknar helt tvärbalkar”

– Suad Rosarv, platschef på Hymer Center i Lomma.

De huvudsakliga körbanorna lyfts upp av fyra kraftiga Y-formade saxarmar, med maximal lyfthöjd på 2,1 meter.

– Just den lyften är framtagen för att möta Mercedes krav, berättar Suad.

Körbanelyft två och tre är därefter relativt lika varandra. De två enda skillnaderna mellan dessa två lyftar är körbanornas längd och lyftarnas lyftkapacitet. 

Precis som för den förstnämnda körbanelyften så är även dessa av typen saxlyftar. Skillnaden är att här bildar lyftarmarna två bestämda X och körbanorna i sig saknar vissa av funktionerna som den först nämnda körbanelyften har.

– Däremot klarar alla tre hjulmätning, tillägger Suad Rosarv. Alla tre lyftar har också inbyggd LED-belysning och saknar helt tvärbalkar. Men vår längsta lyft har sju meter långa körbanor och en lyftkapacitet på 13 tons vikt.


Här syns tydligt skillnaderna på längderna, de tre körbanelyftarna emellan. Lyften längst bort, till höger i bild, klarar fordon som är över 9 meter långa och maximalt 13 ton tunga.

Alla tre körbanelyftar är anpassade för att klara av montering av hjulmätningsutrustning, men 5,5-tonslyften är den av de tre som är helt skräddarsydd för uppgiften.

Som sig bör har Hymer Center Lomma tydliga dagliga rutiner för inspektion av lyftarnas funktion. För den svarar tjänstgörande tekniker och allting dokumenteras. Nu är hela anläggningen ännu så ny att att det vore anmärkningsvärt att finna brister.

Men om sådana mot förmodan skulle upptäckas på någon lyft så finns det tydliga rutiner för hur det ska hanteras, där allt dokumenteras. I ett sådant läge får den aktuella lyften självklart inte användas innan felet är avhjälpt och lyften på nytt kontrollerad och godkänd.

– Vi har därtill vår årliga kravställda besiktning av lyftarna genom Swedac att förhålla oss efter, precis som alla andra i branschen, säger Suad. 

ÖVER 50 ÅR I BRANSCHEN

Verkstadens fordonslyftar har uppfyllt alla förväntningar och skapat möjlighet för anläggningen att planera, hantera och optimera arbetsflödet av ofta stora och tunga fordon som passerar.

– Visst är det så att vi haft en stor fördel att ha en koncernägare med över 50 år i branschen, menar Suad. Allt i denna anläggning speglar den samlade kunskap som företaget fått genom alla dessa år, där val av produkter skett mycket noggrant. Vi vet vad som fungerar för vår verksamhet, och valet av billyftarna är inget undantag. 

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER