Två branschorganisationer blir en

Två branschorganisationer blir en

Den förvandling som bilbranschen just nu genomgår, med en allt högre andel elbilar och alltmer avancerad teknologi i dagens fordon, gör att Svenska Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) nu undertecknat en avsiktsförklaring om att gå samman. Genom den nya branschorganisationen tar båda föreningar ett gemensamt grepp om de frågor som förenar dem båda.

SFVF och SBF samverkar redan idag i olika frågor. Inte minst genom att tillsammans representera svenska intressen i den europeiska lobbyalliansen AFCAR. Denna allians arbetar för verkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet.

Men i takt med att frågor som berör både reservdelshållning och den fria verkstadens framtid blir allt fler och alltmer komplexa har behovet av ett starkare samarbete bedömts vara en direkt nödvändighet.

– Omställningen till elektromobilitet och alltmer digitaliserade fordon, nya ägande- och brukarformer samt kravet på hållbar mobilitet och hållbara transportsystem kommer att få djupgående konsekvenser för vår bransch, säger Johnny Bräster (ordförande SBF) och Bo Ericsson (ordförande SFVF) i ett gemensamt uttalande.

– Tillsammans ökar vi slagkraften samtidigt som vi kan agera snabbare och dessutom på fler fronter samtidigt.


Johnny Bräster, ordförande SBF, och Bo Ericsson, ordförande SFVF.

Vill värna om verkstäderna. Genom en gemensam organisation är målet att på ett mer effektivt och bättre sätt driva branschviktiga frågor, såväl på nationell nivå som på EU-nivå. Allt för att värna om den fria verkstadens intressen, likväl som för grossistledet för reservdelar.

En av de viktigaste frågorna som förenar båda föreningar är den pågående frågan om rätten att ta del av fordonets egen data, den så kallade Data Services Act-frågan som ännu är under behandling i Bryssel. Beslut i frågan väntas få en direkt påverkan både för försäljning av reservdelar och den fria verkstaden. SBF:s ordförande Johnny Bräster säger till DMV:

– Om biltillverkarna skulle lyckas, antingen i Bryssel eller globalt, att få full äganderätt till fordonets data, skulle det innebära ett existentiellt hot mot hela vår bransch. Både för grossistverksamheten med försäljning av reservdelar och den fria verkstaden.

SERMI CENTRAL FRÅGA

I detta blir också SERMI (den standardiserade tillgången till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation) en central fråga.

– Om man inte får tillgång till biltillverkarens digitala servicebok, då blir det problem, konstaterar Johnny Bräster. Tyvärr är just detta en fråga där makten helt ligger i Bryssel, men min bedömning är att den verkstad som inte är SERMI-certifierad i framtiden kommer att få det tufft.


Makten i Bryssel. En central fråga för både SFVF och SBF är den pågående Data Services Act-frågan som just nu behandlas på EU-nivå. Vilka kommer ha access till fordonens egen data i framtiden?

Från AFCAR:s sida finns ännu en övertygelse att EU:s konkurrenslagstiftning inte skulle acceptera att bilindustrin fick ensamrätt om fordonsdatan. Men bilindustrin driver frågan från sitt håll, utifrån sina egna intressen, och därmed är det något som eftermarknadsbranschen inte kan ignorera.

– Det här är ett otroligt tungrott och komplext arbete, beskriver Bo Ericsson, ordförande SFVF. Vi är en liten organisation. SBF är ännu mindre organisation än SFVF, men har flera starka medlemmar. Här någonstans möts vi. Ska vi lyckas i vårt arbete och gemensamma mål så måste vi också jobba ihop. Vi vill med sammanslagningen nå mer resurser till en lägre kostnad.

SAKFRÅGORNA HAR ÖKAT

Med sammanslagningen hoppas båda föreningar också att fungera som inspiration för andra föreningar att följa. I det tunga arbete som uppgiften kräver är ensam inte alltid stark.

Bo Ericsson upplever dessutom att antalet sakfrågor intensifierats på senare tid.

– Absolut, säger han. För ett par år sedan kunde jag få tre mail per månad som berörde frågor gällande tillgång till fordonsdata. Idag är det minst tre per vecka. Det låter kanske inte så farligt ändå, men varje mejl kräver någon form av åtgärd. Det kan vara att träffa myndigheter, att informera och att skaffa sig information. Oftast är det väldigt resurstunga åtgärder som behöver vidtas. 

”Vad händer om varken den fria verkstaden eller bilägaren själv har rätt att komma åt bilens fordonsdata?

– Johnny Bräster, ordförande SBF, om de eventuella konsekvenser som skulle kunna bli om bilindustrin får ensamrätt till fordonens information.

De båda branschförbundens arbete drivs dessutom idag mot två håll samtidigt. Dels mot Bryssel, dels nationellt för att informera Konkurrensverket, Transportstyrelsen och berörda politiker om de konsekvenser som skulle uppstå om bilindustrin mot förmodan skulle få ensamrätt till fordonens information.

– I detta finns också flera olika infallsvinklar, menar Johnny Bräster. Det berör inte bara den fria verkstaden och handeln av reservdelar till bilar, utan också fordonsutbildningar. För vad händer om varken den fria verkstaden eller bilägaren själv har rätt att komma åt bilens fordonsdata? Om fordonsdatan begränsas så att endast OEM-verkstad kan nå informationen?

Skulle bilindustrins krav hörsammas av EU-kommissionen, då spår både SBF och SFVF en dyster framtid.

– Det vore helt förödande, menar Bo Ericsson. Någonstans runt 15–20 procent av dagens fria verkstäder inom EU skulle försvinna helt innan år 2030.

RISK FÖR VERKSTADSDÖD

Johnny Bräster håller med. Även han spår i sådant läge en kraftig minskning av fria verkstäder och att det skulle slå hårt även mot reservdelsförsäljningen. Men frågan består också av flera lager påpekar han. 

– Om det skulle hända så finns det en risk att en betydande del av dagens fria verkstäder försvinner fram till år 2030, säger han. Men samtidigt tar allt fler biltillverkare bort sina importörer som då förlorar sin auktorisation. Vad gör de i ett sådant läge? Går över till att bli fria verkstäder? Det skulle i så fall innebära att det även kan bli fler fria verkstäder framledes, då de i sådant läge förlorar sina nybilskontrakt.

SKISSAR PÅ NY ORGANISATION”

När sammanslagningen av SBF och SFVF ska ske i praktiken och vad den nya organisationen ska heta är däremot ännu ett öppet kort.

– Vi skissar redan på en ny organisation, bekräftar Bo Ericsson. När den kan vara på plats beror på flera olika faktorer, där vi bland annat har flera juridiska regler i föreningarnas egna stadgar att förhålla oss till. 

Den nya branschorganisationen är heller inte namngedd.

– Vi kommer att återkomma om det och alla övriga detaljer, i ett framtida pressmeddelande, försäkrar Johnny Bräster. 

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER