Vad är arbetsgivarens ansvar om någon skadas i verkstaden?

En modern verkstad är en livsfarlig plats om man inte känner till farorna. Det är tunga lyft, buller, vibrationer och kemikalier - därför är ett fungerande och förebyggande arbetsmiljöarbete din viktigaste investering som arbetsgivare.
Vad är arbetsgivarens ansvar om någon skadas i verkstaden?

En olycka på arbetsplatsen är en olycka för mycket. Och det kan stå dig som arbetsgivare dyrt: Begår verkstaden ett arbetsmiljöbrott finns böter och fängelse i upp till sex år i straffskalan.

– Det kan man som arbetsgivare dömas för om en person skadas på grund av att man inte gjort något som man skulle ha vidtagit åtgärder för enligt arbetsmiljölagen, eller föreskrifterna, och det ledde till att olycka skedde, säger Emmie Tosteby, jurist hos Arbetsmiljöverket. Det är ett brott och finns i brottsbalken. Vilket straff som domstolen dömer ut beror på olika faktorer, exempelvis om brottet anses vara grovt. Arbetsmiljöbrottet består av flera olika delar.

– Vi på Arbetsmiljöverket har i vår tillsyn fokus att titta på vad enligt arbetsmiljölagen och våra föreskrifter arbetsgivaren skulle ha gjort? fortsätter Emmie. Vi tittar även på om det som man borde ha gjort skulle ha förebyggt att den här olyckan hänt. Vårt fokus är att utreda och eventuellt ställa krav så att inte en olycka sker igen. Detta kan förklaras ytterligare: Om exempelvis den besiktningspliktiga utrustningen skulle fallera och orsaka skada på en medarbetare på grund av utebliven besiktning (av ett fel som hade upptäckts under en besiktning), blir det ett tydligt orsakssamband mellan vad arbetsgivaren skulle ha gjort, och det uteblivna som ledde till en olycka.

– Sedan finns det en annan del av det här brottet som också måste vara uppfyllt för att det ska bli en fällande dom, säger Emmie. Det är att man ska ha varit oaktsam, och denna oaktsamhet ska vara tillräckligt klandervärd. I oaktsamhetsbedömningen kan frågor som, ”Här borde man ha förstått vad man skulle ha gjort” eller, ”Har arbetsgivaren gjort allt som behövs för att förebygga att detta hade hänt?” bli aktuella.

Emmie Tosteby, jurist hos Arbetsmiljöverket.

VEMS ANSVAR?

Arbetsgivarens ansvar är väldigt långtgående enligt arbetsmiljölagen.

– Det står att en arbetsgivare ska vidta alla de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olycka, säger Emmie. Det är ett långtgående ansvar.

Okej, så inget ansvar kan läggas på den anställda som har råkat ut för olyckan?

– Så här skulle man kunna säga: Vi vet om att det finns en mänsklig faktor på arbetsplatsen. Det betyder att arbetsmiljön och säkerhetsarbetet ska vara så att den mänskliga faktorn ska kunna finnas, den ska inte kunna orsaka att man drabbas av en olycka eller ohälsa på arbetsplatsen. Det betyder att man måste organisera sin verksamhet så att den mänskliga faktorn kan finnas. Därför är det så viktigt att ha en systematik och ett förutbestämt sätt för hur man jobbar med sin arbetsmiljö och de risker man har i sin verksamhet.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan man enklare upptäcka eventuella risker innan olyckan är framme.

– Att kunna upptäcka dem i tid och åtgärda och förebygga olycksfall eller sjukdom, minskar man sjukskrivningar och skapar goda arbetsförhållanden och friska arbetsplatser, vilket alla arbetsgivare har ett intresse av, menar Emmie. Man ökar också trivseln och engagemang, får färre driftstörningar, bättre kvalitet, och man får ordning och reda på sin arbetsplats. Det är vår uppfattning om fördelar med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycka.

– Man kan säga att arbetsmiljöarbetet vilar på två ben, chefens och arbetstagarnas medverkan, fortsätter Emmie. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar, men det bygger på medverkan från arbetstagare. Och därför gäller det att skapa ett förutbestämt sätt så att den här medverkan kan ske. Arbetstagaren är arbetsgivarens ögon ute på arbetsplatsen.

Kan man göra arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av det vardagliga arbetet är mycket vunnet. Det handlar om att ”skapa förutsättningar för att ens arbetstagare är riskmedvetna och ser eventuella risker”. – Då vet jag att på måndagsmötet eller genom tillbudsrapportering att jag kan ta upp den här risken, fortsätter hon. Till exempel att lyftanordningen krånglar ”var tredje gång”. Ansvaret ligger på arbetsgivaren att ordna sitt arbetsmiljöarbete. Det ska vara lika viktigt som att man vill ha kvalitet. Lika självklart ska arbetsmiljön vara. Ett löpande arbete, kan man säga!

När är det läge för en verkstad att se över sina rutiner?

– Det korta svaret på det är regelbundet och systematiskt, på ett förutbestämt sätt. Och då är det jätteviktigt att man följer upp. Fungerar den här rutinen som det är tänkt? Arbetar man efter den? Om man inte arbetar efter den, varför inte? Fungerar rutinen inte eller tar den för lång tid? Sparar medarbetarna exempelvis in tid på att inte följa säkerhetsrutinen vilket leder till konsekvensen att arbetet inte blir säkert? Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan exempelvis delas upp säsongsvist.

– Om man har en fordonsverkstad kan en del av verkstaden gås igenom i mars, säger Emmie. Och i augusti tar vi nästa del, och undersöker lite extra. Sedan följer vi upp hur det går för oss. Det ska hela tiden vara levande arbete. Eller om man har arbetsmöte en gång i månaden kan man gå igenom en rutin eller ett område per möte. Det ska vara löpande och förutbestämt, framför allt. Man kan inte göra en produkt och sedan är man nöjd… Ett arbetsförhållande kan ändras och det förebyggande arbetsmiljöarbetet behöver vara levande på arbetsplatsen.

TIPS FRÅN EMMIE TOSTEBY
Det här kanske är första gången som någon kommer i kontakt med arbetsmiljö. Då vill jag slå ett slag för vår hemsida, www.av.se. Samt vår svartjänst. Där finns det mycket om arbetsmiljöarbete och mycket hjälpmaterial, filmer och interaktivt material. Vi har också en ny poddserie som heter Hallå Arbetsmiljö!, som också är värd att slå ett slag för. Där finns det avsnitt som handlar om inspektion, stress och nollvision, alltså arbetet med arbetsolyckor. Där pratar man också lite om det här med säkerhetskultur och medverkan.

SKRIVEN AV
DMV