SFVF tar nästa steg för att kvalitetssäkra branschen

"Följ Norges exempel och inför fagerbrev för att driva en behörig bilverkstad." Det är en fråga som Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) nu lyfter, parallellt med arbetet att öka kunskapen om verkstadsbranschen för upphandlare inom kommuner och större företag
SFVF tar nästa steg för att kvalitetssäkra branschen

Båda dessa frågor hänger ihop och syftar givetvis till att höja kvalitén i fordonsverkstadsbranschen, minska utrymmet för oseriösa aktörer och genom detta även skapa förutsättningar för konkurrens på lika villkor. Frågan har lyfts av förbundets medlemmar och den drivs nu av SFVF.

– I Norge arbetar man med fagerbrev, vilket är som ett sorts körkort för att få driva bilverkstad, förklarar SFVF vd Bo Ericsson. Det är något som allt fler av våra medlemsföretag lyfter fram, även inom lack- och skadeverkstad. Självklart ska vi som förbund då se över den frågan. Möjligheterna att lagstifta ett krav på sådant fagerbrev saknas, men från politiskt håll finns en samständig önskan om att ytterligare kvalitetssäkra branschen.

– För fem år tillbaka blev representanter för SFVF, M Sverige (dåvarande Motormännen), MRF och Konsumentverket inkallade till regeringskansliet, berättar Bo Ericsson. Målet var att säkerställa att bilägaren skulle få utfört det arbete som var beställt.

BÄTTRE KUNSKAP KRÄVS

Som ett led i detta arbete har SFVF gjort en undersökning som skickades till samtliga av Sveriges 291 kommuner. Bland frågorna fanns om kommunerna redan i sitt upphandlingsmaterial ställde krav på att den fordonsverkstad de anlitade också var anslutna till kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad.

– Vi fick 170 svar i retur och av dem var det endast 21 kommuner som svarade att de ställde ett sådant krav. Av de resterande kommunerna som deltog i undersökningen svarade 52 kommuner att de från den tidpunkten tänkte ställa ett sådant krav i framtida fordonsrelaterade upphandlingar. Kunskapen hos kommunernas upphandlare lämnar än idag mer att önska. Det handlar främst om en alltför stark tillit till auktoriserade fordonsverkstäder, där allmänna bilverkstäder sållas bort från upphandlingen på felaktiga grunder. Det kan också handla om att kommunerna stödjer sig mot leasingavtal, utan att tänka på att de som kund har rätt att ställa krav mot det företag de har leasingavtalet med. Samtidigt förstår Bo Ericsson också de kommunala upphandlarnas situation.

– Kommunala upphandlare ska upphandla om rätt många saker och då är det inte lätt att hålla koll på alla regler, säger han. Under pandemin har kommunerna också haft annat än fordonsskötsel att tänka på.

EXTRA VIKTIGT I SMÅ KOMMUNER

Han betonar dock att frågan aldrig får klinga av och att tiden just nu är mogen att driva arbetet med ett införande av fagerbrev vidare.

– Frågan har extra betydelse inom de mindre kommunerna, förklarar Bo Ericsson. Där finns det inte alltid auktoriserade verkstäder, utan mer allmänverkstäder. Fram till nu har det inte funnits Godkända Bilverkstäder i samtliga kommuner, men där är vi nu och därför är frågan viktig att lyfta. Allt fler kommuner väntas ställa ökade krav på de fordonsverkstäder de anlitar, något som väntas påverka en hel bransch.

– Därför sonderar vi terrängen för att kunna införa fagerbrev i verkstadsbranschen, säger Bo Ericsson. Vi för samtal med Arbetsmiljöverket samt både den svenska och norska Skattemyndigheten för att se hur möjligheterna för detta ser ut och hur frågan hanteras i Norge.

ETT FAGERBREV GÖR NYTTA

Men räcker då inte den befintliga kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad?

– Det finns 3 900 bilverkstäder i landet. Det är inte alla av dessa som är medlemmar hos SFVF eller MRF, vilket gör att vi inte kan ställa krav på att de ska vara anslutna till Godkänd Bilverkstad, svarar Bo Ericsson. Av våra medlemmar är idag 671 anslutna. Ett fagerbrev skulle ytterligare kvalitetssäkra fordonsverkstaden samtidigt som det ger upphandlare ett enkelt verktyg att använda i sitt upphandlingsunderlag.

– Det finns för många svarta verkstäder, säger Bo Ericsson. Ett fagerbrev skulle minimera dem. Vid sidan av de rent uppenbara målen, om att kvalitetssäkra branschen och att skapa en sund konkurrenssituation finns också ett mer övergripande mål. – När media uppmärksammar dåliga verkstäder handlar det om några enskilda verkstäder som missköter sig, men som ger hela branschen ett dåligt rykte, säger Bo Ericsson.

ARBETAR I MOTVIND

Härnäst planerar SFVF att genomföra en massiv informationskampanj, riktad mot just kommunala upphandlare. Främst syftar de väntade kampanjerna till att öka kunskapen hos upphandlare om kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad och att även en allmän bilverkstad har rätt att utföra jobb, utan att det påverkar fordonets garantier. Informationskampanjerna väntas ske digitalt och genom brevutskick, vilket är en påminnelse om att den pågående pandemin gör att förbundet arbetet i motvind. Möten är annars en av förbundets viktigaste verktyg.

– Webbaserade teammöten i all ära, men här måste vi ha med oss andra organisationer som M Sverige, myndigheter, verk, ministrar och statssekreterare, menar Bo Ericsson. Vi behöver all draghjälp vi kan få i detta och med respekt för att covid19 just nu är den stora frågan för alla så får den här frågan inte klinga bort. Vi måste driva frågan. Det handlar om en hel bransch som behöver ställas om.

FAKTA
Godkänd Bilverkstad
Godkänd Bilverkstad är ett kvalitetsledningssystem med kravspecifikation. Anslutna bilverkstäder förpliktigar sig till en förbokad årlig kontroll samt ett antal stickprovskontroller. Det sker tre tekniska kontroller samt två externa kontroller per mekaniker/tekniker per år. Dessutom sker en opartisk årlig revision av varje företag som är ansluten till kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Godkänd Bilverkstad omfattar även att verkstaden förpliktigar sig att uppfylla ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt brandskyddsarbete. Standarden är framtagen på ett gemensamt initiativ av SFVF, M Sverige (tidigare Motormännens Riksförbund) samt Konsumentverket. Även verkstäder som inte är medlemmar i M Sverige eller SFVF kan ansöka om att bli en Godkänd Bilverkstad.
Källa:SFVS

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER